• BIST 109.640
 • Altın 177,560
 • Dolar 4,1036
 • Euro 5,0654
 • İstanbul 21 °C
 • Ankara 22 °C
 • İzmir 24 °C
 • "Erdoğan'ı Öldürün" Pankartı Açıldı Fatih Tezcan Uyardı!
 • 18 MART ÇANAKKALE İNGİLİZ ZAFERİ Mİ?
 • 15 Temmuz'da FETÖ Darbesini İlk Haber Veren ve Milleti Meydanlara Çağıran Fatih Tezcan'a FETÖ'ye Hakaretten Dava!
 • "Erdoğan'ı Öldürün" Pankartı Açıldı Fatih Tezcan Uyardı!
 • 18 MART ÇANAKKALE İNGİLİZ ZAFERİ Mİ?
 • 15 Temmuz'da FETÖ Darbesini İlk Haber Veren ve Milleti Meydanlara Çağıran Fatih Tezcan'a FETÖ'ye Hakaretten Dava!

İki Yüzlülüğün Kitabını Yazan Gülenciler!

İki Yüzlülüğün Kitabını Yazan Gülenciler!
Gülen Cemaat'ine ilk "Haşhaşi" tanımını veren Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı ve Temel İslam Bilimleri bölüm başkanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk kaleme aldı...

 

Mustafa Öztürk, beddua seansları, Hz. Muhammed’i kamyona bindiren pespaye senaryolar, sahte rüyalar, acem büyüsü hezeyanları, kehanet şarlatanlıklarından sonra Kerbela mersiyelerine sarılan Gülen örgütü hakkında sert bir yazı kaleme aldı.


İŞTE O YAZIDAN BAZI BAŞLIKLAR

GÜLEN HAREKETİ RÜYALARI DA KİRLETTİ!

Rüya, Gülen hareketinin kirletip heder ettiği irfânî-tasavvufî kavramların başında gelir, denilse yeridir. Oysa İslam tasavvuf kültüründe idrâkât/vâkıat/letâifgibi derin anlamlı kelimelerle de isimlendirilen, üstelik seyr-i sülûkun önemli bir unsuru olarak görülen rüya irfanî epistemolojide marifet ve hikmet kaynağı olarak kabul edilir. Yine Hak kaynaklı sadık rüyalar insanı tövbe, taat ve ibadete sevkedici olarak bilinir. Sözüm ona Hz. Peygamber sayesinde sınav sorularına muttali olmaya veya tweet sayısını ikiye katlatmaya yarayan rüyalar ise şeytan ve nefs kaynaklı “adğâsü ahlâm” diye nitelendirilir.

Kur’an’da geçen kıssalar ve bu kıssalardaki kahramanlar da bilhassa hal-i hazırdaki verili duruma uyarlanmak üzere ideolojik tarih perspektifiyle okunduğunda kitleleri motive edici bir istismar aracına dönüşebilmektedir. Bu konuda özellikle Fethullah Gülen’in çok mahir bir vaiz olduğu izahtan varestedir. Ayrıca vaizlikte en değerli sermayenin kıssa, menkıbe ve fiten edebiyatından devşirildiği öteden beri bilinen bir şeydir.

GÜLEN KUR’AN KISSALARINA KENDİNE UYGUN OLARAK ÇARPITMAYA ÇALIŞTI

Vakti zamanında dersini iyi çalışarak hayli vaaz sermayesi biriktirdiği anlaşılan Gülen çok kere Kur’an kıssalarını başka kaynaklardaki menkıbevi anlatımlarla harmanlayarak kendine ve başını çektiği harekete uyarlama konusunda pek mahirdir. Nitekim herkul.org sitesinde yayımlanan bir metinde, Hz. Peygamber’in, “Ümmetimden ahir zamanda kutsiler çıkacak; onlar benimle Kevser havuzunun başında buluşacak” dediğine dair yorumlanmış bir rivayete istinaden kendi takipçilerini, “Eykutsiler! Devlet kuşu, saadet kuşu sizin başınızada devri saadettetaç olarak konduruldubiliyor musunuz? İki cihan serverinin soluduğu sohbet atmosferinden çıkan müjdeliler sizsiniz. Dünya sahnesinin son kutsi oyuncuları bu lütuf sizedir, bu piyango sizedir. Bu büyük görev sizedir ey seçilmiş kutsiler. Her gece Rasul-u Zişan’ın başınızı okşadığına, sırtınızı sıvazladığına inanır mısınız? Sizi günahlardan koruduğunu söylesem inanır mısınız? İkinci devr-i saadetin seçilmişleriniz dersem inanır mısınız?” diyerek motive edip bir çırpıda haşhaşileştirebilmektedir.

GÜLEN’İN TAKİPÇİLERİ SAHABEYİ TEMSİL EDİYORMUŞ!

Bu ifadelerde sıkça geçen “kutsiler” kelimesinin “sahabiler” anlamına geldiğini belirtmek gerekir. Hâliyle Gülen misyon ve konum itibariyle Hz. Peygamber’i, Gülen’in takipçileri de sahabeyi temsil etmektedir. Gülen ve takipçilerinin “Ben” ve “Biz” idraki böyle olunca, muhalif ve hasım konumunda ki insanların Firavun ve Nemrutla özdeşleştirilmesi gayet tabii hale gelebilmekte, dolayısıyla söz konusu insanların kendilerini mümin ve Müslüman olarak görüp bilmeleri böyle bir patolojik idrakte hiçbir değer ve anlam ifade etmemektedir.

HZ. PEYGAMBER ARTIK GÜLEN’İN RÜYASINA GELMİYOR MU!

Son günlerde, Gülen ve medyadaki belli başlı temsilcilerinin yeniden kutsallığa soyunup bir takım kıssalar ve dinî temalı tarihî olaylar üzerinden konuşmaya başlaması rüya gibi diğer istismar araçlarının bizzat kendileri tarafından sulandırılmasına ve işlevsiz kalmasına bağlanabilir. Kim bilir belki de Gülen ve ekürisi bugünlerde sık sık rüya göremiyor ya da artık rüyalarına Hz. Peygamber teşrif etmiyor(!) Hâliyle bu durum özellikle tabandaki kitlenin dağılmasına mani olmak için yeni bir manevi motivasyon ve destek aparatına ihtiyaç hissettiriyor. Son günlerde keşfedilen kullanışlı istismar aparatı, İslam tarihindeki birtakım dramatik ve trajik olaylara atıfla konuşmak, bu olayların kahramanlarına ait rolleri kendi konum ve pozisyonlarına uyarlamak gibi görünüyor. Söz konusu istismar aparatının son kullanım örneklerinden biri Zaman gazetesi genel yayın yönetmeni olarak tanınan şahsın, “Ey Kûfe Halkı!” başlıklı yazısında (Zaman, 29 Aralık 2014) karşımıza çıkıyor.

EKREM DUMANLI KERBELA ŞEHİDİ, İKTİDAR YEZİD!

Bu şahıs kendisini ve mensup olduğu hareketi Hz. Hüseyin ve onunla birlikte Kerbela’da şehid düşen bir grup müminle, hâl-i hazırdaki siyasi otoriteyi de Yezid’le özdeşleştirmekte, üstelik bu özdeşliği kurarken Anadolu Alevi-Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Cengiz Hortoğlu’nun Zaman gazetesinde yayımlanan bir yazısındaki “Kûfelilik ruhu” kavramlaştırmasına atıfla, “Sütten çıkmış ak kaşık gibi tertemiz ve masum cemaatimize Yezid’in bugünkü temsilcileri konumundaki siyasi otoritenin reva gördüğü bunca zulme sessiz kalan milyonlar tıpkı Kerbela’da işlenen zulme kâh devlet korkusu kâh menfaat kaygısıyla seyirci kalan Kûfe halkı gibidir” demeye getiriyor.

GÜLEN’İN ALEVİLERE SICAK BAKMADIĞI BİLİNİRKEN…

Bugünün Türkiye’sinde Hz. Hüseyin ve Yezid’i kim temsil ediyor meselesi bir tarafa, söz konusu şahsın referans kullanma ve argüman oluşturma tarzı ahlâkîlik, ilmîlik, ilkelilik, dürüstlük, tutarlılık gibi hiçbir müspet özellik taşımamakta, bilakis gerek müntesibi olduğu hareketin başındaki kişinin, gerek onun sıkı takipçilerinin her zaman ve zeminde yapageldikleri üzere, “hedefe ulaştıracak her türlü yola girip çıkmak mubahtır” anlayışını fiilî temsilde Makyavelizme rahmet okutturmaktadır. Zira Fethullah Gülen ve müntesiplerinin genelde Şia ve Şiîliğe, özelde Aleviler ve Aleviliğe hiç sıcak bakmadıkları, aksine öteden beri İslam’ın belki de en dar Sünnî yorumuna sahip çıktıkları hemen herkesin malumudur.

DİYALOG GİBİ ALEVİLİĞİ DE YAYILMAK İÇİN SUİSTİMAL EDİYORLAR

Gülen hareketinin son yıllarda Alevilerle yakından ilgilenmesi Alevi din ve İslam anlayışını onama veya bu kültürün çocuklarını bağrına basma gibi bir saikle değil, tıpkı dinlerarası diyalog meselesinde olduğu gibi, kendilerine alan açma veya nüfuzlarını her alana yayma projesinin bir aracı olarak görme ve bu uğurda bütün her şeyi basit bir nesne gibi kullanma stratejisiyle ilgilidir. Zira Said Nursi’nin Kürt olduğunu öğrenince buna hayıflandığına ve bu yüzden onunla vicahen tanışamadığına dair yaygın söylentilerin de ima/işaret ettiği gibi çok tahammülsüz ve dar kalıplı bir karakter ve kişiliğe sahip olan Gülen’in yıllar yılı savunduğu sözde sıkı gelenekçi Sünnî İslam anlayışında en azından heterodoksiye tekabül eden Aleviliğe kelâmî-itikadi açıdan hüsnü nazarla bakması ihtimal dâhilinde değildir. Kaldı ki bu zatın ve İlahiyat akademyasındaki temsilcilerinin dinî alanda geleneksel kabullere aykırı her yeni görüş ve yoruma ne denli mesafeli durdukları gayet iyi bilinmektedir. Meseleyi daha iyi kavramak için Yeni Ümit dergisinin Tarihsellik konulu elli sekizinci sayısındaki makalelere bakılabilir. Bu sebeple, Gülen ve hareketindeki sıkı gelenekçi kalın kabuğun bir anda kırılıp bertaraf olması pek olası değildir.

HER DEĞERİ İSTİSMAR ETMEYİ MÜBAH GÖRÜYORLAR

Haddi zatında Gülen ve takipçileri için amaca ulaştıran her şey, başta din ve dinî değerler/semboller olmak üzere insan, tarih, kültür, inanç gibi bütün her şey birer enstrümandır. Bütün bu enstrümanların her çeşit kullanımı ve istismarı mubah hükmündedir. Dolayısıyla Gülen’in “Ben Aleviyim” sözü de, malum Cami-Cemevi projesi de aynı hükme dahildir. İşte bunun içindir ki “Ey Kûfe Halkı” başlıklı yazının sahibi olan şahıs da bugün Kerbela, Hüseyin ve Yezid konusunda tıpkı “Her gün aşura, her yer Kerbela” diyen ya da Kerbela’yı cennet bahçesi, miraç yeri ve Kabe’nin muadili olarak gören bir Şiî veya “İmam Hüseyin Ata” kavramlaştırmasıyla tanınan Tahtacı Alevisi veyahut Yezid kelimesine “Kızılbaş Türkmenlerin varlığına kasteden herkes” gibi sembolik bir anlam yükleyen Evci Türkmen Alevisi edasıyla konuşmakta ve sonuçta bu tarihi hadiseyi mitleştirerek yorumlamaktadır.

Şİİ TERMİNOLOJİSİNİ KULLANIP Şİİ DÜŞMANLIĞI YAPIYORLAR

Söz konusu şahsın bugün bir Şiî ve Alevi üslubuyla konuşmasına mukabil, Gülen’in İlahiyattan sorumlu elemanları çok yakın bir geçmişte (02 Mart 2014) durduk yere “Ailenin Korunması ve Mut’a Fitnesi” konulu bir sempozyum düzenleyip bu vesileyle hükümet cephesindeki bazı siyasi figürlere aba altından sopa göstermeye çalışırken Sünnîliğin yılmaz bekçisi ve Şiîliğin en yaman hasmı gibi davrandıkları da hafızamızdaki tazeliğini korumaktadır. Bu durum İbn Rüşd’ün tehafüt tartışmasında Gazali’yi eleştirmek için zikrettiği, “Eş’arîlerle Eş’arî, sûfîlerle sûfî, filozoflarla filozof olmuştur” sözünü hatırlatmaktadır.

“ELİMDE MUTA KAYITLARIN VAR” TEHTİDİ

Bahsi geçen sempozyumun düzenlendiği tarihlerde Yeni Şafak gazetesinde yayımlanan bir değerlendirme yazısına göre, “Tapeler, hakaretler havada uçuşurken Gülen Hareketi’nin bir anda mut’a başlıklı bir sempozyum düzenlemesi ancak iki sebeple açıklanabilir. Ya organizasyon sahipleri böyle bir çalışmanın 15-20 umre sevabına denk geldiğini düşünüyordur ya da birilerine açıkça ‘Elimizde mut’a nikâhına dair kayıtların var‘ yollu üstü kapalı bir tehdit mesajı yollanıyordur.

(STAR)

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Analiz Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim